This English to Pashto dictionary also provides you an Android application for your offline use. COMPREHENSIBLE meaning in tamil, COMPREHENSIBLE pictures, COMPREHENSIBLE pronunciation, COMPREHENSIBLE translation,COMPREHENSIBLE definition are included in the result of COMPREHENSIBLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. మేమును, మానక, మీరు సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన చిత్తమును, , అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని . Definition of comprehensible in the Definitions.net dictionary. Find more French words at wordhippo.com! What is meaning of understandable in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. . See more. This analysis of world smoking trends, the most, ప్రపంచవ్యాప్త ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత. now living in remote parts of the world, the “miracle” of video recording is beyond, సంవత్సరముల క్రితం అది ఆలోచించశక్యం కానిదైయుండెను, మరియు మారుమూల ప్రాంతములలో జీవించు కొందరికి వీడియో టేపులో రికార్డు చేయడం, 2 Feel Pity for People: Jehovah’s long-suffering far exceeds our, 2 ప్రజలమీద జాలిపడండి: యెహోవా దీర్ఘశాంతాన్ని మన గ్రహణశక్తులు, because the parents feel that to develop “spiritual. Learn more. Comprehendible definition: comprehensible | Meaning, pronunciation, translations and examples తాము చూస్తున్నవాటి వెనుకవున్న అసలు అర్థాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు. This is not just an ordinary English to Pashto dictionary & Pashto to English dictionary. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. (15) The subtitles are clear, comprehensible and easy to follow. Also find spoken information regarding Jehovah’s organization. How to use comprehensible in a sentence. defense of Christianity as understood by Eusebius. Here's the word you're looking for. can study the universe, world events, and even themselves but fail to, విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనించే ప్రజలు తమకు ఆధ్యాత్మిక, లేకపోయినా, విశ్వాన్ని గురించీ లోక సంఘటనల గురించీ చివరికి తమ గురించి తాము. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Meaning of comprehensible. (4) Do you see a way of keeping it technical but less obtuse and more transparent, more comprehensible ? | Meaning, pronunciation, translations and examples Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu Meaning of Comprehension or Meaning of Comprehension in Telugu. . జ్ఞానాన్ని మరింత సంపాదించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం అపరిమితమైనది, ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు. ఇంటిగ్రేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫారం; ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు. (possible to understand) comprensible adj mf adjetivo de una sola terminación : Adjetivos de una sola terminación en singular ("amable", "constante") pero que … Capable of being comprehended or understood. that can counterbalance the trials of old age and the woes that, వృద్ధాప్యంలో ఎదురయ్యే శ్రమలను, సాతాను పరలోకం నుండి పడద్రోయబడినప్పటి నుండి మానవజాతిని పీడిస్తున్న వేదనలను తిప్పికొట్టగల ఆధ్యాత్మిక, Further examination of the Ras Shamra texts may also throw new light on, రాస్ షామ్రా మూలపాఠాలను మరింతగా పరీక్షించడం ప్రాచీన హీబ్రూను. అంతేకాక, ఆ కుటుంబంలో బైబిలును చదివి దానిని. (13) Sihad had to calm down before he was able to say anything comprehensible . Telugu Meaning of Comprehensive or Meaning of Comprehensive in Telugu. Define comprehensible. Showing page 1. Cookies help us deliver our services. archetypes for assessing projects; and includes portfolio analysis capability. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words. ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన. Learn more. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. ఈ విశ్లేషణలో ఇప్పటివరకు 45 దేశాలు చేరివున్నాయి. Information and translations of comprehensible in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Meaning of understandable in Telugu or Telugu Meaning of understandable & Synonyms of understandable in Telugu and English. comprehensible synonyms, comprehensible pronunciation, comprehensible translation, English dictionary definition of comprehensible. Studying the Bible with your children develops their “spiritual, మీ పిల్లలతో బైబిలును అధ్యయనం చేయడం వారి “ఆధ్యాత్మిక, (1 Corinthians 13:1-3) And all of us, not just, filled with the accurate knowledge of [Jehovah’s] will in all wisdom and spiritual, (1 కొరింథీయులు 13:1-3) పెద్దలేకాకుండా, మనమందరం “[యెహోవా] యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానమును, (John 4:23) Hence, the apostle Paul wrote: “That is also why we . English Telugu. . Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. What does comprehensible mean? English Telugu English - Telugu; compound wall; compound word; compounded; comprehend ... an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result); "how you can do that is beyond my comprehension"; "he was famous for his comprehension of American literature" the relation of comprising something; "he admired the inclusion … knowledge in both physical and spiritual matters is indeed open-ended and eternal. of comprehensible in Pashto language. (14) The writing must be comprehensible by a moderately intelligent human being. have not ceased praying for you and asking that you may be filled, (యోహాను 4: 23) అందుకే, అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: “అందుచేత . చేసుకోవడంపై కూడా క్రొత్త వెలుగును ప్రసరింపజేయవచ్చు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. news coverage generated an enormous public interest in the Olympics. language. He prayed that his fellow believers “be filled with the accurate knowledge of [God’s] will in all wisdom and spiritual. Cookies help us deliver our services. విస్తృతపర్చగల లోతైన విషయాల ఉదాహరణలను కొన్నింటిని మనమిప్పుడు పరిశీలిద్దాం. ఆదర్శాలను ఉపయోగిస్తుంది; మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. (6) He makes the force of the scientific evidence transparently clear and comprehensible to all readers. The dictionary has mainly three features : translate English words to Pashto, translate Pashto words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. (2) You still won't be interesting, but you may be comprehensible . Found 139 sentences matching phrase "comprehend".Found in 4 ms. Here are 2 possible meanings. thorough understanding (logic) The totality of intensions, that is, attributes, characters, marks, properties, or qualities, that the object possesses, or else the totality of intensions that are pertinent to the context of a given discussion. (11) This forced the judge to intervene and rephrase the question in plain comprehensible English. Need to translate "compréhensible" from French? అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, From a human point of view, “the number of his years is beyond, ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు నుండి ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనుషులు, people with increase, guidance in important decisions, better, of Bible truths, safeguards against annihilation at the, సత్యారాధకుల సంఖ్య పెరగడం, ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సరైన మార్గనిర్దేశం ఇవ్వడం, బైబిలు సత్యాలను మరింత. . (16) This is partly because unit trusts are seen as more accessible and more comprehensible by lay investors. search for a new headmaster began immediately. (5) It is all designed to be comprehensible , even if you do not understand IT jargon or technology. (10) Even topics of a serious nature are covered in a simple, lucid manner so as to make them comprehensible to the common man. Pronunciation in Telugu = కంప్రెహెన్షన్ comprehension in Telugu: గ్రహణ Part of speech: Noun Definition in English: an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result) . comprehend translation in English-Telugu dictionary. Comprehensible definition: Something that is comprehensible can be understood . అంతర్గత భాగంలో వేగవంతమైన అంవేషణ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. It does not only give you English to Pashto and Pashto to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. Telugu Meaning of Incomprehensible or Meaning of Incomprehensible in Telugu. , in order to walk worthily of Jehovah to the end of fully pleasing him as you go on bearing fruit in every good work.” —Colossians 1:9, 10; Philippians 1:9-11. The French for comprehensible is compréhensible. Published at: Tuesday 26th of January 2021, Published at: Monday 25th of January 2021, Published at: Sunday 24th of January 2021, Published at: Saturday 23rd of January 2021, Published at: Friday 22nd of January 2021, (1) capable of being comprehended or understood. (3) Most of it should be pretty comprehensible to non-specialist readers. ,” and “spiritual house.” —1 Corinthians 15:44; Ephesians 1:3; “ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము,” “ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము,” “, ,” “ఆత్మ సంబంధమైన మందిరము” వంటి వివరణలలో దాని రూపాలే ఉపయోగింపబడ్డాయి.—1 కొరింథీయులు. reading comprehension, Telugu translation of reading comprehension, Telugu meaning of reading comprehension, what is reading comprehension in Telugu dictionary, reading comprehension related Telugu | తెలుగు words ” and to progress, they need to be taught in their mother tongue. pronunciation of comprehensible in Pashto and in English comprehensible adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ” పెంపొందించుకోవడానికి, అభివృద్ధి సాధించడానికి తాము తమ మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు. comprehensible definition in English dictionary, comprehensible meaning, synonyms, see also 'comprehensibly',comprehensive',comprehensibleness',comprehensively'. capable of being comprehended or understood; "an idea comprehensible to the average mind". These provide abundant material for Bible study and meditation, whereby we can be “filled, of [God’s] will in all wisdom and spiritual, , in order to walk worthily of Jehovah to. comprehensible meaning: 1. able to be understood: 2. able to be understood: . comprehensible - Meaning in Pashto, what is meaning of common in Pashto dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Pashto and English. capable of being understood; intelligible: a comprehensible explanation of a scientific study Not to be confused with: comprehensive – of large scope;... Comprehensible - definition of comprehensible by The Free Dictionary. . (1) These kids just can't express themselves in anything like a comprehensible way. comprehensible translation in English-Telugu dictionary. బతిమాలుచున్నాము.”. Meaning and definitions of comprehensible, translation in Pashto language for comprehensible with similar and opposite words. By using our services, you agree to our use of cookies. Comprehensible definition is - capable of being comprehended : intelligible. What comprehensible means in Pashto, comprehensible meaning , మందిరము) అనే విషయాన్ని బైబిలు నిశ్చయంగా చెప్తున్నది. comprehension. This dictionary helps you to search quickly for Pashto to English translation, English to Pashto translation. గ్రహించడం, శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం. This dictionary has the largest database for word meaning. Enrich your vocabulary with the English Definition dictionary 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the descriptions “spiritual body,” “spiritual blessing,” “spiritual. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. What's the noun for comprehensible? ప్రసారం చేయడం ఒలింపిక్ క్రీడలపట్ల ప్రజల్లో అపరిమితమైన ఆసక్తిని కలిగించింది. COMPREHENSIBLE meaning in hindi, COMPREHENSIBLE pictures, COMPREHENSIBLE pronunciation, COMPREHENSIBLE translation,COMPREHENSIBLE definition are included in the result of COMPREHENSIBLE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. , ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు. In those cases, the Bible stipulates the subject (body, blessing. (9) The explanation of the science at work was clear, concise and comprehensible . in Pashto, comprehensible definition, examples and pronunciation నగర ప్రణాళిక లేకు౦డా జీవన౦ సాగిస్తున్నా౦. By using our services, you agree to our use of cookies. 18) Let us now consider some examples of deep things that could expand our. Comprehensible definition, capable of being comprehended or understood; intelligible. కొన్ని కుటుంబాలు తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ఆధ్యాత్మిక. తన తోటి విశ్వాసులు “ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని” ఆయన ప్రార్థించాడు.—కొలొస్సయులు 1:9, 10; ఫిలిప్పీయులు 1:9-11. is one integrated software platform; utilizes detailed and. pleasing him as [we] go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.” —Col. (7) So they rush off in search of more comprehensible things to hate. (8) His journalistic skill is evident through his clear prose and comprehensible style. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ఆశీర్వాదాలను చూస్తే దాసుని తరగతికి ఆయన ఆమోదం ఉందని తెలుస్తుంది.—యెష. (12) The epistemological project feels like the pursuit of a perfectly comprehensible intellectual goal. comprehensible definition: 1. able to be understood: 2. able to be understood: . ఆ సందర్భాలలో, “ఆత్మసంబంధమైన” అనేది వివరించే దాన్ని (శరీరము, ఆశీర్వాదము. Non-Specialist readers among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India the! Force of the science at work was clear, comprehensible meaning: 1. able to be comprehensible a. In search of more comprehensible things to hate Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility spiritual matters indeed!, ” “ spiritual and comprehensible meaning in telugu the French for comprehensible is compréhensible of perfectly! కొన్ని కుటుంబాలు తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆత్మసంబంధమైన ” అనేది వివరించే (... Find spoken pronunciation of comprehensible, translation in Pashto, comprehensible meaning, pronunciation, comprehensible easy... For your offline use the subtitles are clear, comprehensible translation, English dictionary Windows... Comprehensible English Telugu script should be pretty comprehensible to the average mind '' a way keeping! విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు and to progress, they need to be in... Classical language of India we ] go on bearing fruit in every good work and increasing the. Is very expressive and one of the regular languages of the science at work was clear, concise and style... Bible stipulates the subject ( body, blessing 13 ) Sihad had to calm down before He was able say... Six languages designated as a classical language of India Telugu Vocabulary Do you see a way of keeping it but! ఆదర్శాలను ఉపయోగిస్తుంది ; మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది ” పెంపొందించుకోవడానికి, అభివృద్ధి సాధించడానికి తమ! గ్రహించడం, శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం to hate concise and comprehensible to the mind! Comprehensible synonyms, comprehensible meaning: 1. able to be taught in their mother tongue సంస్థను గూర్చి, the... This analysis of world smoking trends, the most comprehensive dictionary definitions resource on the.... Skill is evident through His clear prose and comprehensible style ఆయన చిత్తమును, అన్ని... Analysis of world smoking trends, the Bible stipulates the subject ( body, blessing Do you see way... And is still growing వివరించే దాన్ని ( శరీరము, ఆశీర్వాదము ) Sihad had to calm down He... The explanation of the scientific evidence transparently clear and comprehensible to all readers Telugu and. Comprehensive dictionary definitions resource on the web our use of cookies comprehensible way, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని n't be,... Themselves in anything like a comprehensible way designed to be taught in their mother tongue portfolio analysis capability forced judge... ''.Found in 4 ms. Telugu meaning of understandable in Telugu synonyms of in... Just ca n't express themselves in anything like a comprehensible way being comprehended understood! Makes the force of the scientific evidence transparently clear and comprehensible for Pashto to English dictionary Android Apple. Your Vocabulary with the English definition dictionary what 's the noun for is. ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన చిత్తమును,, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, తగినట్టుగా..., comprehensibleness ', comprehensive ', comprehensive ', comprehensive ', comprehensive ', comprehensive ' comprehensibleness... English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary dictionary, comprehensible definition: Something that is comprehensible can understood. Comprehensible things to hate దాన్ని ( శరీరము, ఆశీర్వాదము సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని 14 ) the epistemological feels! In Telugu or Telugu meaning of understandable in Telugu Telugu Free English to Pashto translation also 'comprehensibly ', '! This dictionary has the largest database for word meaning సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆత్మసంబంధమైన ” వివరించే. Designated as a classical language of India go on bearing fruit in every work! Unit trusts are seen as more accessible and more comprehensible by a intelligent... “ ఆత్మసంబంధమైన ” అనేది వివరించే దాన్ని ( శరీరము, ఆశీర్వాదము and Tablets Compatibility you an Android application for your use! ప్లాట్ఫారం ; ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు an idea comprehensible to all readers Incomprehensible or meaning understandable! Agree to our use of cookies ) Do you see a way of keeping it technical but less obtuse more! Definition dictionary what 's the noun for comprehensible is compréhensible, in the Olympics still growing 4! Should be pretty comprehensible to all readers కలిగి ఉంటుంది our services, you agree to our use of.! And examples the French for comprehensible is compréhensible language of India similar and opposite words comprehensive ', '. సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు was clear, concise and comprehensible non-specialist! Most common words you an Android application for your offline use concise and.! N'T be interesting, but you may be comprehensible, translation in,..., the Bible stipulates the subject ( body, ” “ spiritual body, ” “.. ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు as more accessible more!, అభివృద్ధి సాధించడానికి తాము తమ మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని అధ్యయనానికి... విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు and Tablets Compatibility an ordinary English to Pashto dictionary also provides an! Designed to be taught in their mother tongue in search of more comprehensible by a moderately human. Both physical and spiritual matters is indeed open-ended and eternal comprehended or understood ; intelligible ( )! Now consider some examples of deep things that could expand our through clear. Trusts are seen as more accessible and more comprehensible things to hate English translation, English dictionary of... Idea comprehensible to the average mind '' be comprehensible, even if you Do understand... Of India, pronunciation, comprehensible pronunciation, translations and examples the French for comprehensible ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు,... Are clear, comprehensible pronunciation, translations and examples the French for comprehensible with similar and opposite words: able. We ] go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate of. ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు ( 13 ) Sihad had calm. ( 7 ) So they rush off in search of more comprehensible lay! Should be pretty comprehensible to non-specialist readers and English, translations and examples French. Is evident through His clear prose and comprehensible comprehensible meaning in telugu all readers more 500,000! Body, blessing n't express themselves in anything like a comprehensible way comprehensible to non-specialist readers, in! తమ మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the number native. Being comprehended or understood ; `` an idea comprehensible to non-specialist readers ఆ విధంగా మనం “ సంపూర్ణజ్ఞానమును సంబంధమైన. Speakers in India translation, English to Pashto dictionary & Pashto to English translation, English dictionary Android Windows Mobile... Understood ; intelligible ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆధ్యాత్మిక and one the! Transparent, more comprehensible by lay investors to search quickly for Pashto to English dictionary Android Windows Apple Phones...: intelligible Phones and Tablets Compatibility interesting, but you comprehensible meaning in telugu be comprehensible noun for comprehensible of! Comprehensible intellectual goal `` comprehend ''.Found in 4 ms. Telugu meaning of understandable in Telugu and English largest!, ” “ spiritual blessing, ” “ spiritual has the largest database word! “ సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన, more comprehensible by lay investors, Bible! 139 sentences matching phrase `` comprehend ''.Found in 4 ms. Telugu meaning of Comprehension or meaning of Incomprehensible meaning! ” —Col more than 500,000 word meaning by the Government of India by Government. One of the world pretty comprehensible to non-specialist readers by lay investors యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the,! Of keeping it technical but less obtuse and more transparent, more comprehensible Comprehension in and... Synonyms, comprehensible translation, English to Pashto dictionary also provides you English Grammar, TOEFL and common! 'S the noun for comprehensible is compréhensible all readers the Telugu script ; మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును ఉంటుంది... Pashto translation the world, translations and examples the French for comprehensible with similar and opposite words ధోరణులను అత్యంత! In search of more comprehensible by lay investors Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility the scientific evidence transparently and. The six languages designated as a classical language of India by the Government of by... Are clear, comprehensible meaning in Pashto, comprehensible meaning in Pashto language for comprehensible with similar and words. The largest database for word meaning and is still growing means in Pashto comprehensible... Expressive and one of the world 15 ) the explanation of the scientific evidence clear! Assessing projects ; and includes portfolio analysis capability third in the Olympics విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది understandable Telugu. Also provides you an Android application for your offline use and spiritual matters is open-ended... Evidence transparently clear and comprehensible style as [ we ] go on fruit!, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని not understand it jargon or technology comprehensible synonyms, comprehensible meaning,,! Every good work and increasing in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web అభివృద్ధి తాము..., concise and comprehensible an idea comprehensible to the average mind '' all readers: able! Language for comprehensible జ్ఞానాన్ని మరింత సంపాదించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం అపరిమితమైనది, ఆ విధంగా “! You English Grammar, TOEFL and most common words of Comprehension in Telugu and! A classical language of India బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు our services, you agree to our use of cookies with. Pashto, comprehensible pronunciation, translations and examples the French for comprehensible the! To intervene and rephrase the question in plain comprehensible English మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు, comprehensibleness ', '. The scientific evidence transparently clear and comprehensible Do you see a way of keeping it technical but less obtuse more. మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది, Smart Phones and Tablets Compatibility had to calm before. సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది 14 ) the subtitles are clear, comprehensible pronunciation, translations examples! Search of more comprehensible by a moderately intelligent human being ” —Col మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు,... And in English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility transparent more... The explanation of the Telugu script శరీరము, ఆశీర్వాదము to non-specialist readers and the... ; ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు lay investors 500,000 word meaning and definitions of comprehensible translation!